سامانه پایش و مراقبت از بیماری ها
Iran GIS-VET
Monitoring and Surveillance System
شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
15 % ضعیف
36 % قابل قبول
63 % بسیار مناسب
6 % بسیار کامل