سامانه پایش و مراقبت از بیماری ها
Iran GIS-VET
Monitoring and Surveillance System
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

سؤال های متداول

برای دریافت کد کاربری به اداره کل دامپزشکی استان مراجعه شود.